Kontakt oss på Tlf 23 33 89 99
Tom handlekurv

Avant IT AS Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Avant IT AS Salgs- og leveringsvilkår

1 Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Avant IT AS.
Avant IT AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret..
Selger er: Avant IT AS
Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2 Bestillings- og avtaleprosess
Alle oppgaver og data som finnes i Avant IT AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

3 Priser
Alle priser er oppgitt eks. mva, og miljøgebyrer. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Avant IT AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.
Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

4 Levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Avant It AS må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Avant IT AS forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel..
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Avant IT AS, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Avant IT AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt. Avant It AS har ansvar for produktene inntil de overtas av kjøper, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

5 Reklamasjon og garanti
Ved salg til næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Avant It AS melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Ved forsinkelse må krav rettes til Avant It AS innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Avant IT AS muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Avant It AS skriftlig  
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Avant It AS, betaler Avant It AS ikke disse utgiftene.
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Avant It AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Avant It AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.
Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

 6 Erstatningsansvar
Avant IT AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Avant IT AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

7 Salgspant
Avant It AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

8 Ekstraordinære forhold
Avant IT AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Avant It AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Avant It AS.

9 Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

10 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Avant It AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

11 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning Avant IT AS betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Avant It AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.